Автокаско

Автокаско

 

Застраховка Автокаско осигурява пълна застрахователна защита срещу пожар, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия, злоумишлени действия на трети лица, включително щети в паркирано състояние, кражба, грабеж и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

Покритите рискове могат да бъдат:

 

 • Пожар, включително злоумишлен палеж
 • Природни бедствия
 • Пътно- транспортно произшествие, вкл. Самокатастрофа
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Щети на МПС в паркирано състояние
 • Кражба или грабеж
 • Тероризъм


Застраховката може да се сключи само за някои от изброените покрития, които са съобразени с предназначението на автомобила и размера на застрахователната премия (цената на застраховката).

Застрахователната стойност на МПС-то може да бъде в лева или валута по желание на клиента.
Застраховката е доброволна, полицата обикновено се сключва за период от една година, но може да бъде и краткосрочна от един до единадесет месеца.

Застраховката е валидна на територията на Р. България. В случай че застраховките Каско и Гражданска отговорност са сключени в една и съща застрахователна компания, то МПС получава безплатно покритие по Автокаско в държавите членки на Европейския съюз . Ако двете застраховки са в различни компании, за да е валидна застраховката Автокаско в чужбина, се издава добавък към полицата, който се заплаща по определената от съответния застраховател тарифа. През последните години застрахователите предлагат безплатно покритие за чужбина, но във всички случаи препоръчваме да се консултирате с брокера ви или да огледате внимателно полицата преди да напуснете страната.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА АВТОМОБИЛА

За сключването на застраховка Автокаско е необходимо да представите копие от свидетелството за регистрация на МПС (талона - част първа). Ако автомобилът е новозакупен от официален вносител е необходимо копие от фактурата.
При сключване на застраховката и през срока на действие е необходимо автомобилът да бъде технически изправен, което се доказва с талон за технически преглед. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователите проверяват валидността на талона за технически преглед, така че го следете и Вие.
Повечето застрахователни компании изискват при сключването на застраховката автомобилът да бъде снабден с действаща звукова алармена система, а за някои марки и модели се изисква действащ имобилайзер, някои компании го поставят безплатно. След издаване на полицата „Автокаско на МПС“ следва да бъде за извършен оглед и заснемане.

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Договорената застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката и се определя на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/к.с , брой врати и други негови технически характеристики. Застрахователната сума се определя по методика на съответната компания, по каталог “Еврошваке” и съобразена с пазарната конюнктура и техническото състояние на МПС-то.


ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ (ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА)

Цената на застраховка Автокаско е индивидуална и се определя от Вашите лични предпочитания за застрахователно покритие и възстановяване на автомобила при събитие. Застраховката може да се плати в брой или по банков път, да се плати еднократно или на разсрочено плащане, като при повечето застрахователи не се прилага завишение. От цената ползвате отстъпки – за подновяване без щети, за еднократно плащане, за нов клиент, за наличие на Гражданска отговорност към същата компания.


ПРЕФЕРЕНЦИИ

Някои застрахователни компании предлагат като допълнение следните безплатни покрития по застраховка Автокаско:

 • Безплатна, денонощна пътна помощ и сервиз, не само при пътно-транспортно произшествие, но и при повреда.
 • Валидност на покритието за чужбина без допълнително заплащане.
 • Възможност за разширяване на териториалното покритие за чужбина и по отношение на рисковете пожар и кражба, без допълнително заплащане.
 • Безплатен автоасистанс за чужбина;
 • Посещение на мобилна група при ПТП или щети на паркинг ( оглед на място);
 • Заместващ автомобил;

ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а именно:

 • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други);
 • да уведоми незабавно застрахователя по специализираните телефонни линии и/или мобилни екипи.
 • да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката;
 • да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата.

 

СРОКОВЕ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

За събития, различни от пожар и кражба – уведомете писмено в 3-дневен срок застрахователя;
При пожар и кражба – уведомете писмено, в срок до 24 часа от узнаване на събитието застрахователя. При кражба, когато МПС е маркирано, задължително уведомете и фирмата, извършила маркирането, ако такова уведомяване е предвидено в договора Ви с нея;
Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация(талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.
Във всички случаи уведомете незабавно и компетентните органи за издаване на съответния документ:

 • при ПТП - КАТ на тел.112 и поискайте посещение на място
 • при кражба - РУ на МВР, на чиято територия се намирате
 • при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015
 • при пожар – Противопожарна служба на тел.112


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

Застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:

 • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
 • Свидетелство за регистрация на МПС;
 • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др)

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

При щета не отстрянявайте повредите преди огледа
Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация(талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.
Не оставяйте/забравяйте ключовете, докуметите, полици и панела на радиооборудването в МПС
Не оставяйте МПС незаключено, със свалени прозорци или люкове, отворени капаци или врати, със свален покрив ( ако е кабриолет), с невключена сигнална система, с ключ на запалването, когато го напускате, независимо че може да е закратко!
Всички лица, управляващи застрахованото МПС, следва да притежават валидно свидетелство за правоуправление за съответната категория автомобили и да спазват Закона за движение по пътищата;
Управлявайте автомобила само по Републиканската пътна мрежа, като не навлизате в наводнени пътища или територии, затворени , забранени за движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци.
Пазете и ползвайте застрахованото МПС с грижата на добър стопанин. Поддържайте го в добро техническо състояние, както и предприемайте всички обичайни и разумни предохранителни действия и мерки за предпазване на автомобила Ви от вреди.
При всяка промяна уведомявайте Застрахователя (смяна на адрес, покупко-продажба, дарение, замяна, изменение в ползването на МПС и др.).