Застраховка на релсови превозни средства

Застраховка на релсови превозни средства

Застраховат се релсови превозни средства /РПС/ със собствен двигател и техните прикачни устройства, собственост на българско или чуждестранно юридическо лице, наричано по-нататък Застрахован.

Териториален обхват - Република България, освен ако писмено не е договорено друго.

 

ОБЕКТИ НА ЗАСТРАХОВКАТА

 

Застраховат всички видове релсови превозни средства /РПС/ със собствен двигател и техните прикачни устройства, а именно:

 • Подвижен железопътен състав /ПЖПС/
 • Тягов /локомотиви, мотрисни влакове/
 • Нетягов /вагони/
 • Специализиран ПЖПС /моторни влекачи, дрезини, ж.п. поставящи машини, машини за ремонт на контактната мрежа, възстановителни кранове и други/.
 • Метро подвижен състав
 • Трамвайни композиции /мотриси/

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

 

Застрахователят осигурява застрахователно покритие при пълна и частична загуба по следните рискове групирани в клаузи:

 

 1. Пожар, експлозия, наводнение, вулканично действие, свличане или срутване на земни пластове, буря, ураган, проливен дъжд, мълния, градушка, тежест при естествено натрупване на сняг или лед, падане на ледени късове или снежни маси, случайно падане на предмети, падащи дървета, клони вследствие гореизброените природни бедствия.
 2. Сблъскване с друга композиция или неподвижни предмети
 3. Дерайлиране.
 4. Злоумишлени действия на трети лица.
 5. Целесъобразните разходи на застрахования за спасяване, намаляване и/или ограничаване размера на щетите по РПС вследствие застрахователно събитие, независимо от това, дали е постигнат очаквания резултат или не. Целесъобразността и размера на покритите разходи се доказват от Застрахования.

 

Допълнително покритие

 

 • при договореност между страните и срещу допълнителна премия, отразена в добавък към полицата, застрахователят ще обезщетява вреди изразяващи се в телесно увреждане и/или щети на имущество, и причинени на трети лица във връзка с притежаване и използване на застрахованото РПС, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане.
 • при договореност между страните и срещу допълнителна премия, отразена в добавък към полицата, застрахователят ще обезщетява вреди причинени от земетресение.