Финансови застраховки

Финансови застраховки

  • Застраховка на финансови и търговски рискове
  • Застраховка загуба на доход
  • Застраховка на лизингодателя
  • Застраховка банкови гаранции
  • Застраховка за кредита
  • Други финансови загуби


Обект на застраховане могат да бъдат както портфейли от хомогенни кредити със сходен риск, така и единични кредити с висока стойност и индивидуален рисков профил.
Към групата на кредитните застраховки спада и застраховката на търговски кредити. Тя покрива риска на търговец по смисъла на Търговския закон от спиране на плащанията, изпадане в неплатежоспособност и последваща несъстоятелност на негов контрагент. Обезщетението е равно на размера на дължимата сума след приспадане на уговореното самоучастие. Застраховката е валидна само за Република България.