Електронно оборудване

Електронно оборудване

 

Предмет на застраховката са всички уреди, съдържащи електронни

елементи като компютри, сървъри, медицински уреди, касови

апарати, телевизори, радио апарати и много други, които се

използват за търговски и индустриални цели.

Покритията са срещу материални загуби, повреди или разноски,

възникнали от неочаквани, непредвидени събития като:


 

  • действия на човека като небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж;
  • пожар, всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене, разрушаване или разчистване по време на тези събития;
  • изтичане на водопроводна вода, морски вълни, наводнение, дъждовна вода, пара, влага, корозия;
  • природни бедствия;
  • технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение.


В обхвата на покритието на застраховката се включват:
 

  • стационарно оборудване, намиращо се на мястото, за което е валидна застраховката;
  • мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници като Р. България, Европа, друг континент или целия свят.


Застраховани лица могат да са всички юридически лица, осъществяващи производствена или търговска дейност на територията на Р. България, както и физически лица сключили застраховка имущество и желаещи покритие за електронното си оборудване.