Данъчни преференции

Данъчни преференции

 

Данъчните преференции, които може да ползвате са следните:

Като физическо лице – Съгласно Закона за данъците

върху доходите на физически лица месечната данъчна

основа за доходи от трудови правоотношения се

намалява с внесените през месеца за сметка на

лицето лични вноски за застраховка “Живот”

размер до 10 на сто от месечната данъчна основа

по чл. 42, ал. 2.

 

Като работодател - Съгласно чл.208 във връзка с чл.204, т.2, “а” от Закона за корпоративното подоходно облагане вноските от работодател за застраховка “Живот” на служителите до 60 лева месечно за всяко лице не се облагат с данък при източника и представляват разход за дейността на фирмата.

  • При получаване на застрахователната сума, при изтичане срока на застраховката, служителите, застраховани за сметка на работодателя, не дължат данък по ЗДДФЛ.
  • Върху получената сума от застраховка “Живот” служителите не заплащат осигурителни вноски.
  • Служителите не декларират в годишната си данъчна декларация получените суми по застраховки “Живот”, сключени за сметка на работодателя