Система

Основните принципи на осигурителната система у нас са уредени в Кодекса за социално осигуряване.

Основната цел, която трябва да се постигне чрез новата система на пенсионно осигуряване е хармонизиране на българското законодателство с това на страните от Европейския съюз с цел повишаване на жизнения стандарт на бъдещите пенсионери.

Системата на пенсионното осигуряване в България се основава на развитието на т.нар. три стълба:

  • първи стълб - задължително държавно пенсионно осигуряване като елемент на Държавното обществено осигуряване, което дава право на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За получаването на тази пенсия се правят задължителни осигурителни вноски в размер, определен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а пенсията се формира на базата на критерии, свързани с осигурителен доход, осигурителен стаж и други фактори;
  • втори стълб – допълнително задължително пенсионно осигуряване в пенсионни фондове, управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества, в.ч. Универсален пенсионен фонд - задължителен за родените след 31.12.1959г., които се осигуряват в държавното обществено осигуряване. Вноската е за сметка на работодателя и на осигуреното лице. Осигурителните вноски се правят всеки месец в размер, определен с Кодекса за социалното осигуряване. Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост, получавана отделно и независимо от пенсията от ДОО и Професионален пенсионен фонд - задължителен за работещите при условията на първа и втора категория труд. Тази вноска е изцяло за сметка на работодателя. Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, получавана до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО;
  • трети стълб – допълнително доброволно пенсионно осигуряване в пенсионни фондове, управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. Третият стълб на пенсионната система е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в което могат да участват всички физически лица, навършили 16 години. Създадена е законова възможност за всеки, който желае да си осигури допълнителни доходи след пенсиониране да прави вноски за доброволна пенсия.

Данъчни преференции

Данъчните преференции, които може да ползвате са следните:
Като осигурен-физическо лице – Съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения се намалява с внесените през месеца за сметка на лицето лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2.

Като работодател - Съгласно чл.208 във връзка с чл.204, т.2, “а” от Закона за корпоративното подоходно облагане вноските от работодател за доброволно пенсионно осигуряване до 60 лева месечно за всяко лице не се облагат с данък при източника и представляват разход за дейността на фирмата.