Доброволно Здравно Осигуряване

Доброволно Здравно Осигуряване е застраховка за индивидуални клиенти, за цялото семейство и за група физически лица, дори са сметка на работодателя. С нея може да се осигурят профилактични прегледи, изследвания и лечение в избрани лечебни заведения.

Предлаганите пакети здравни услуги и стоки са разработени в различни нива на покритие. Доброволно здравноосигуреният има право на здравни услуги и стоки в обем и обхват в зависимост от избраното ниво.

Цените на месечната осигурителна премия се определят в зависимиост от избраното ниво и комбинация от здравноосигурителни услуги и може да бъдат заплащани ежемесечно, на няколко вноски или еднократно.

Данъчни преференции

Данъчните преференции, които може да ползвате са следните:
Като осигурен-физическо лице – Съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения се намалява с внесените през месеца за сметка на лицето лични вноски за доброволно здравно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2.

Като работодател - Съгласно чл.208 във връзка с чл.204, т.2, “а” от Закона за корпоративното подоходно облагане вноските от работодател за доброволно здравно осигуряване до 60 лева месечно за всяко лице не се облагат с данък при източника и представляват разход за дейността на фирмата.