Профилактика

Подобряване на здравето и предпазване от заболявания

  • Основни профилактични прегледи и медицински изследвания, за установяване на здравословното състояние на всеки осигурен и за ранното диагностициране и откриване на заболявания.
  • Допълнителни прегледи и изследвания във връзка с най-често срещаните заболявания, характерни за определена възраст и пол.
  • Задължителни периодични медицински прегледи и изследвания по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Наредба №3 на Министерството на труда и социалната политика и Наредба № 14 на Министерството на здравеопазването.
  • За доброволно здравноосигурените лица се организират профилактични прегледи и лабораторни изследвания по предварително съгласуван с ръководството на дружествата график в лечебно заведение. Всеки получава лично писмена информация за установените при него заболявания, като му се предоставя

възможност за допълнителни изследвания, за диагностични и

за други консултации в конкретни лечебни заведения. Чрез този

пакет здравни услуги се предлагат на осигурените лица

индивидуални и групови програми за първична профилактика.

Пълното покритие на пакета дава възможност за:

- ваксинации извън задължителните на МЗ, по избор на

доброволно здравноосигуреното лице;

- биохимичен скрининг на социалнозначими и професионални

заболявания; - ранна диагностика на злокачествени заболявания.