Трудова злополука

Трудова злополука

Условията на тази застраховка са съобразени с Наредбата за задължително

застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука".

Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват

работа в основната и спомагателната дейност на предприятия,

принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или

по-висок от средния за страната.

Застрахователната полица осигурява покритие срещу следните рискове:

  • смърт в резултат на трудова злополука;
  • трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;
  • временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

 

Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител, изчислена на база възнаграждението му за месеца към момента на сключване на застраховката (т.е. 84 месечни БРЗ).