Чужденци временно пребиваващи в РБългария

Чужденци временно пребиваващи в РБългария

Застраховката отговаря на условията и изискванията на Наредбата

за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната

застрахователна премия и реда за сключване на задължителната

медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно

или продължително в Република България или преминават транзитно през страната.

При влизане или транзитно преминаване през територията на Република България чужденците са длъжни да имат сключена здравна осигуровка или медицинска застраховка, доколкото друго не е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, в нормативен акт или правен акт на Европейския съюз.

В обсега на застрахователната отговорност се включват всички необходими разходи, извършени от застрахования или от лечебно заведение за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали по време на действието на застрахователния договор.

В обсега на застрахователната отговорност се включва дентална помощ, като покритието обхваща само спешно възникнали внезапни състояния.

В обсега на задължителната медицинска застраховка се включват и документираните необходими и целесъобразни транспортни разноски за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение.

Изискваният по Наредбата лимит на отговорност (застрахователна сума) е 60 000.00 (шестдесет хиляди) лева.

Задължителната медицинска застраховката не покрива разходите на застрахованите лица за:

 1. лечение и болничен престой при съществуващи хронични заболявания на осигурения;
 2. хемодиализа и хемотрансфузия;
 3. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
 4. планови неврохирургични, кардиологични и очни операции;
 5. фертилитет ин витро;
 6. лечение на СПИН;
 7. болнична помощ на онкологично болни лица и на лица с психични разстройства;
 8. лечение на алкохолизъм и наркомания;
 9. задължителни имунизации;
 10. пластични козметични операции и други козметични медицински услуги;
 11. оказване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Застрахователното покритие по задължителната медицинска застраховка не включва и застрахователят не дължи застрахователно обезщетение за телесни увреждания или смърт на застрахования, причинени вследствие на:

 • неспазване на предписан режим и/или лечение, симулиране на заболяване от застрахования, както и умишлено увреждане на своето здраве;