Злополука на местата

Злополука на местата

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

“ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ”

 

Съгласно Наредба № 24/08.03.2006 г. за задължително застраховане по чл.249, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането.

Предмет на застраховане са живота, здравето и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз и лицата намиращи се в непосредствена близост до средствата за обществен транспорт, при качване или слизане от тях.

Не са предмет на задължително застраховне живота, здравето и телесната цялост на водачите на превозните средства и обслужващият персонал.

Застрахователната сума за всеки пътник, редовно снабден с билет или карта е 20 000 лв.

Застраховката е в сила само, когато застрахователното събитие е настъпило на територията на РБългария.

 

ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА

“ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА”

 

Застраховката покрива последици от злополука с

всяко едно или едновременно с всички, намиращи

се в МПС лица, в това число и водача.

 

Отговорността на Застрахователя е за:

1. Смърт, вследствие на злополуката;

2. Трайна загуба на работоспособност от злополуката;

3. Временна загуба на работоспособност над 20 дни, вследствие на злополука;

4. Медицински разходи, вследствие на злополука

 

Застрахователната сума за място се договаря, но задължително се застраховат всички места в МПС-то.