Злополука на спортисти

Злополука на спортисти

Застраховката „Злополука на спортисти” е доброволна.

Застраховат се български и чуждестранни спортисти, активно

занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални

начала, както и треньори и спортни съдии. Застраховката се

сключва за всяко лице на възраст от 16 до 69 години, което се

занимава активно със спорт. Застраховката може да бъде

индивидуална или групова (за отбори, дружества, клубове).

Застраховката покрива събития (злополуки), настъпили на територията на спортни зали, стадиони и спортни съоръжения при провеждане на тренировки и състезания.
Покрити рискове

Основни рискове, които се покриват по полицата, са:

 

  • смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки
;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки.


Допълнителни рискове

По желание на клиента могат да бъдат включени следните допълнителни рискове:

  • смърт вследствие битова злополука;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
  • временна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
  • временна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
  • медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
  • медицински разноски и/или репатриране вследствие битова злополука;
  • дневни пари за болничен престой вследствие злополука, настъпила по време на състезание и тренировки.


Застрахователна премия

Цената на застраховката е в зависимост от включените рискове, размера на застрахователната сума и рисковия клас, към който се отнася практикувания спорт.